รายงานสถิตินักเรียนประจำวัน
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วัน เดือน ปี  
รายงานสถิตินักเรียน
ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ที่ชั้นห้องชาย(ยอด)หญิง(ยอด)รวมยอดชาย(มา)หญิง(มา)รวม(มา)ขาด
1. อ.1 1 7 5 12 6 5 11 1
2. อ.2 1 10 12 22 9 10 19 3
3. อ.2 2 10 11 21 6 6 12 9
4. อ.3 1 13 13 26 11 9 20 6
5. อ.3 2 12 14 26 10 9 19 7
6. ป.1 1 8 11 19 6 10 16 3
7. ป.1 2 11 11 22 8 10 18 4
8. ป.2 1 10 10 20 6 4 10 10
9. ป.2 2 12 10 22 7 8 15 7
10. ป.3 1 8 15 23 3 12 15 8
11. ป.3 2 10 8 18 7 3 10 8
12. ป.4 1 8 15 23 6 13 19 4
13. ป.4 2 14 12 26 9 4 13 13
14. ป.5 1 11 17 28 11 14 25 3
15. ป.5 2 16 9 25 13 6 19 6
16. ป.6 1 10 20 30 8 19 27 3
17. ป.6 2 18 14 32 16 11 27 5
18. ม.1 1 13 17 30 11 14 25 5
19. ม.1 2 10 17 27 6 14 20 7
20. ม.2 1 9 18 27 8 16 24 3
21. ม.2 2 12 10 22 10 10 20 2
22. ม.3 1 7 17 24 5 7 12 12
23. ม.3 2 11 9 20 8 8 16 4
24. >>> รวมทั้งหมด 250 295 545 190 222 412 133